[ English | Melayu | 中文 ]   HOME
         

Malaysia Keputusan 4D terkini
Keputusan 4D - Magnum 4D, Keputusan 4D - TOTO 4D, Keputusan 4D - Sandakan 4D, Keputusan 4D - Sabah 4D,
Keputusan 4D - Singapore 4D, Keputusan 4D 5D 6D dan lain-lain.untuk Keputusan yang lepas click .


 
Keputusan Magnum 4D
Tarikh : 25/11/2015 (RABU)
Ke 1 Ke 2 Ke 3
5265 3615 4145
Istimewa
6753 6696 2707
5754 9058 4228
0840 2134 2153
1760
Saguhati
5683 9221 5167
8258 9097 5343
1087 9018 9656
2654
 
 
Keputusan Kuda 1+3D
Tarikh : 25/11/2015 (RABU)
Ke 1 Ke 2 Ke 3
0747 8680 9906
Istimewa
1172 6023 8545
4629 0825 8765
1368 3459 3157
9289
Saguhati
7879 4438 1660
2840 3153 4026
9179 9819 7177
0802
 
 
Keputusan TOTO 4D
Tarikh : 25/11/2015 (RABU)
Ke 1 Ke 2 Ke 3
9736 8204 5721
Istimewa
6779 5417 4087
6174 6409 8471
8811 4127 3462
7497
Saguhati
0732 6537 3771
2024 8235 3558
3985 7963 5079
4558
 
 
 
Keputusan Sandakan 4D
Tarikh : 25/11/2015 (RABU)
Ke 1 Ke 2 Ke 3
7920 1139 4141
Istimewa
1403 1781 8912
2945 8983 5808
1646 2670 8609
9217
Saguhati
2159 7648 1979
1017 9274 2855
0560 0747 2172
2150
 
 
Sarawak Sweep 1+3D
Tarikh : 25/11/2015 (RABU)
Ke 1 Ke 2 Ke 3
2427 5748 7375
Istimewa
0619 8941 7930
0586 2099 3673
9981 1389 0195
4010
Saguhati
6887 9183 0506
2773 3720 4846
8494 5179 2775
6778
 
 
Keputusan TOTO 5D
Tarikh : 25/11/2015 (RABU)
Ke 1 2 9 2 3 8
Ke 2 5 0 9 1 1
Ke 3 0 0 8 6 9
ke 4 9 2 3 8
ke 5 2 3 8
ke 6 3 8

Keputusan TOTO 6D
Tarikh : 25/11/2015 (RABU)
Ke 1 4 3 0 1 7 9
Istimewa
Ke 2 3 0 1 7 9
Ke 3 0 1 7 9
ke 4 1 7 9
ke 5 7 9
OR
Ke 2 4 3 0 1 7
Ke 3 4 3 0 1
ke 4 4 3 0
ke 5 4 3

Keputusan MEGA TOTO 6/52
Tarikh : 18/3/2015 (RABU)
6 7 15 31 34 40

Keputusan TOTO 6/55 Jackpot
Tarikh : 25/11/2015 (RABU)
1 3 5 24 40 45

Keputusan SUPREME TOTO 6/58
Tarikh : 25/11/2015 (RABU)
15 24 27 41 48 58
 
 
 
Keputusan Singapore 4D
Tarikh : 25/11/2015 (RABU)
Ke 1 Ke 2 Ke 3
2263 5228 2278
Istimewa
1794 3757 3760
4884 5199 6385
7107 7271 8624
9634
Saguhati
1362 2354 2610
4656 5791 5958
7688 8018 8591
9064
 
 
Keputusan Sabah 4D
Tarikh : 25/11/2015 (RABU)
Ke 1 Ke 2 Ke 3
0825 3782 0854
Istimewa
2288 8770 8599
3666 9385 8745
4845 9185 2917
3668
Saguhati
5316 3515 6354
3455 4167 2985
0491 6920 9968
9127
Sabah 3D
25/11/2015 (RABU)
Ke 1 Ke 2 Ke 3
441 911 309
Sabah Lotto
25/11/2015 (RABU)
12 14 23 28 38 45 + 21
 
Email: support@my4dresult.com
Copyright 2005-2015 www.my4dresult.com. All Rights Reserved.